Nasze usługi

Szkolenia

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach z tematyki unijnej.

Dotacje unijne

Posiadamy ponad 10 letnie doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Biznes Plan

Wykonujemy przejrzyste opracowania na najwyższym poziomie.

Studium Wykonalności

Sporządzając studium wykonalności opieramy się każdorazowo o wytyczne Instytucji Zarządzającej danym Programem.

Dotacja z Urzędu Pracy

Przygotowujemy kompleksowe Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Analiza opłacalności inwestycji

Przygotowujemy analizy finansowe wymagane przy każdego rodzaju inwestycjach.

 

Rozliczenie uzyskanego dofinansowania

Oferujemy profesjonalną obsługę na poziomie raportowania i rozliczenia dotacji z funduszy europejskich.

Sprawdzenie wniosku i biznes planu

Oferujemy możliwość sprawdzenia poprawności przygotowanych dokumentów.

O nas

250
Projekty
200
Zdobyte dofinansowanie [mln zł]
87
Skuteczność [%]
6
Miejsce w rankingu

Referencje

„Firma Centrum Rozwoju Gospodarczego wykonała prace objęte umową rzetelnie i terminowo, stosując się do uwag i zaleceń Zamawiającego. W związku z powyższym rekomendujemy współpracę z tą firmą w zakresie opracowania dokumentacji ze środków pomocowych.”

MPB black k

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

„Zlecone prace zostały wykonane terminowo, z należytą starannością, zgodnie z warunkami zawartych umów.”

puw

Podlaski Urząd Wojewódzki

Aktualności

Dotacje Unijne

Dotacje dla firm w ramach działania 1.3 RPOWP

Zarząd Województwa Podlaskiego przyzna dotacje dla firm produkcyjnych. Ogłoszono bowiem nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. W ramach niniejszego konkursu udzielane będą dotacje […]

ipad-606764_1280

Unieważniony nabor w ramach Działania 5.1 RPOWP

Anulowaniu ulega konkurs ogłoszony w dniu 29.04.2016 r. (numer naboru: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16) w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Podjęcie decyzji o anulowaniu […]

ipad-606766_1280

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020 – zmiana

Uchwałą Nr 132/1601/2016 Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmienił niektóre zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zmieniony dokument oraz […]

Zobacz wszystkie aktualności

Konkursy w województwie podlaskim

- RPOWP Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb od 2015-12-22 do 2016-07-29

- RPOWP Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Od 2016-07-25 Do 2016-08-23

- RPOWP Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki od 2016-06-29 Do 2016-09-09

- RPOWP Projekty zintegrowane Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/ 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych od 2016-06-30 Do 2016-07-15

- RPOWP Projekt zintegrowany Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF/Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF od 2016-06-27 Do 2016-07-29

- RPOWP Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej od 2016-06-27 Do 2016-07-29

- RPOWP Projekty zintegrowane Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki / 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego od 2016-06-27 Do 2016-09-09

Znajdź nas na Facebook