Nasze usługi

Szkolenia

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach z tematyki unijnej.

Dotacje unijne

Posiadamy ponad 10 letnie doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Biznes Plan

Wykonujemy przejrzyste opracowania na najwyższym poziomie.

Studium Wykonalności

Sporządzając studium wykonalności opieramy się każdorazowo o wytyczne Instytucji Zarządzającej danym Programem.

Dotacja z Urzędu Pracy

Przygotowujemy kompleksowe Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Analiza opłacalności inwestycji

Przygotowujemy analizy finansowe wymagane przy każdego rodzaju inwestycjach.

 

Rozliczenie uzyskanego dofinansowania

Oferujemy profesjonalną obsługę na poziomie raportowania i rozliczenia dotacji z funduszy europejskich.

Sprawdzenie wniosku i biznes planu

Oferujemy możliwość sprawdzenia poprawności przygotowanych dokumentów.

O nas

250
Projekty
200
Zdobyte dofinansowanie [mln zł]
87
Skuteczność [%]
6
Miejsce w rankingu

Referencje

„Firma Centrum Rozwoju Gospodarczego wykonała prace objęte umową rzetelnie i terminowo, stosując się do uwag i zaleceń Zamawiającego. W związku z powyższym rekomendujemy współpracę z tą firmą w zakresie opracowania dokumentacji ze środków pomocowych.”

MPB black k

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

„Zlecone prace zostały wykonane terminowo, z należytą starannością, zgodnie z warunkami zawartych umów.”

puw

Podlaski Urząd Wojewódzki

Aktualności

macbook-336704_1280

Duża ilość wniosków w ramach działania 1.3 RPOWP

23 sierpnia 2016 roku skończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 […]

Dotacje Unijne

Dotacje dla firm w ramach działania 1.3 RPOWP

Zarząd Województwa Podlaskiego przyzna dotacje dla firm produkcyjnych. Ogłoszono bowiem nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. W ramach niniejszego konkursu udzielane będą dotacje […]

ipad-606764_1280

Unieważniony nabor w ramach Działania 5.1 RPOWP

Anulowaniu ulega konkurs ogłoszony w dniu 29.04.2016 r. (numer naboru: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16) w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Podjęcie decyzji o anulowaniu […]

Zobacz wszystkie aktualności

Konkursy w województwie podlaskim

- RPOWP Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy; Od 2016-09-01 Do 2016-09-20
- RPOWP Poddziałanie: 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF; Od 2016-08-29 Do 2016-09-30
- RPOWP Poddziałanie: 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem; Od 2016-08-29 Do 2016-09-30
- RPOWP Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki; Od 2016-07-29 Do 2016-09-19
- Projekty zintegrowane RPOWP Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki / 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego; Od 2016-06-27 Do 2016-09-30
- RPOWP Poddziałanie 3.3.1Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki; Od 2016-06-27 Do 2016-09-30
- RPOWP Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; Od 2016-06-27 Do 2016-09-23
- RPOWP Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu; Od 2016-09-29 Do 2016-10-31
- RPOWP Działanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych; Od 2016-09-26 Do 2016-10-07
- RPOWP Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000; Od 2016-09-19 Do 2016-10-24

Znajdź nas na Facebook